תנאי שימוש

 1. מערכת אוריגאמטריה (להלן: ה”מערכת”) הינה מערכת הוראה מתוקשבת המעניקה לך בתמורה לתשלום דמי רישיון, אפשרות לצפות ולהשתמש בשיעורים מתוקשבים בהוראת גיאומטריה באמצעות אוריגאמי, קרי אוריגאמטריה.
 2. המערכת מופעלת ע”י מירי גולן ע.מ.,  512191529 (להלן: “בעלת המערכת”).
 3. השימוש במערכת נעשה בהרשמה ותשלום דמי רישיון לכניסה ושימוש במערכת.
 4. התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס, שיק, הוראת קבע או בהעברה בנקאית. לאחר קבלת התשלום, תיפתח הגישה למערכת. התשלום הינו תקופתי ובתום כל תקופה יש לחדש את הרישיון.
 5. רישיון השימוש במערכת ובחשבון לרבות שם המשתמש והסיסמא שיוקצו למשתמש הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.  אין לשתף בהם כל צד ג’. כל פעילות בחשבון הינה באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך, יש להודיע באופן מיידי על כך לבעלת המערכת. הודעה זו לא תטיל כל אחריות על בעלת המערכת ו/או מי מטעמה בגין כל דבר הקשור בשימוש הבלתי מורשה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 6. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים במערכת ובתכנים הכלולים בה, לרבות בשיעורים, , בטקסטים, בתרגילים, בבחירה, במבנה ובסידור של החומרים, בעיצוב המערכת, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת ובכל חומרים נלווים שייכות לבעלת המערכת. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 7. שיטת הלימוד הייחודית אוריגאמטריה, פותחה על ידי בעלת המערכת תוך השקעת משאבים ומחשבה רבה. זכות השימוש במערכת ניתנת בתנאי שלא תתבצע העתקה ו/או ייעשה כל שימוש מסחרי או אחר בשיטת הלימוד מלבד לצרכים שהותרו בהסכם זה.
 8. בתמורה לתשלום דמי הרישיון מוענק למשתמש זכות להשתמש במערכת ולהיעזר בשיעורים המופיעים בה באופן אישי בלבד במסגרת הוראה שלא למטרות ריווח. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את התוכן ואת שיטת הלימוד במערכת ו/או כל חומרים אחרים באתר ו/או במערכת או של בעלת המערכת ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של בעלת המערכת.
 9. בעלת המערכת תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, בעלת המערכת לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת המערכת רשאית להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת ולהפסיק את פעילות המערכת בכלל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. המשתמש יפצה וישפה את בעלת המערכת בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להסכם זה אשר יגרמו נזק לבעלת המערכת.
 12. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.